Rekrutacja do przedszkola na r.szk. 2024/2025

 

rekrutacja

ZARZĄDZENIE NR 8/2024 WÓJTA GMINY KURÓW z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025, do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurów

Na podstawie art. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kurowie i Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Klementowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kurów Arkadiusz Małecki

Załącznik 1 TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA

 

Dokumenty do pobrania