Innowacja pedagogiczna

W bieżącym roku szkolnym realizujemy innowację pedagogiczną "Czytam z Emocją", której autorką jest Sylwia Adamkiewicz.

I. Główne założenia innowacji:
Innowacja ma na celu wprowadzić dzieci w świat literatury. Plan innowacji jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. Realizacja innowacji będzie odbywać się podczas zajęć dydaktycznych, na zajęciach dodatkowych, warsztatach, w czasie relaksacji i odpoczynku przedszkolaków. Podczas każdego spotkania będą zaplanowane różnorodne działania i zabawy zmierzające do realizacji treści programowych oraz będą ukierunkowane na nabywanie zaplanowanych umiejętności. Podczas spotkań dzieci będą rozwijały różnorodne kompetencje, począwszy od czytelniczych, językowych, poprzez przyrodnicze, matematyczne, a kończąc na kompetencjach emocjonalnych i społecznych Zajęcia będą organizowane poprzez wykorzystanie książek, bajek i baśni, pomocy multimedialnych, płytoteki zawierającej muzykę różnych stylów, pomocy dydaktycznych służących kodowaniu na dywanie, programowaniu, a nawet instrumentów muzycznych. Innowacja zakłada wzbogacenie kącika czytelniczego dzieci oraz zakłada wszechstronny wachlarz działań dzieci w przedszkolu.


OPIS INNOWACJI
II. Cele:

Cel główny: rozwój wrażliwości literackich dzieci

Cele ogólne:
kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
rozbudzenie potrzeby czytania
rozwijanie wyobraźni
zdobywanie wiedzy
rozwijanie kreatywności
rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej
wzbogacanie słownictwa
ćwiczenie umiejętności pracy w zespole
przekazywanie wartości i norm społecznych
kształtowanie poczucia estetyki
rozwijanie sprawności manualnej
kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę
rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć
kształtowanie postawy ekologicznej wśród najmłodszych
rozwijanie wrażliwości na potrzeby otaczającej nas przyrody

III. Procedury osiągnięcia celów
samodzielne przygotowanie „Paszportu czytelnika” (wraz z rodzicami w domu)
czytanie książek w grupie
czytanie dla kilku grup przedszkolnych (minimum dwie)
czytanie przez starszych uczniów młodszym (zaproszenie dzieci ze szkoły, jeśli pozwolą na to ograniczone warunki związane z pandemią SARS COV-2)
zapraszanie na czytanie rodziców i innych gości
zabawy ruchowe i muzyczne zainspirowane książką
elementy dramy w pracy z książką
elementy kodowania i programowania w pracy z książką
wykorzystanie klocków LEGO® DUPLO lub innych dostępnych w przedszkolu klocków do tworzenia wystaw związanych z treścią książki
samodzielne czytanie wybranych książek w domu (zaprojektowanie i wykonanie okładki do
książki z pomocą rodzica i dostarczenie pracy do przedszkola
wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik, środków i materiałów ekologicznych, wspieranie działań recyklingowych
udział w konkursach plastycznych związanych z książką
udział w zajęciach bibliotecznych (jeśli pozwolą na to ograniczenia związane z pandemią SARS COV 2)
samodzielne stworzenie książki (wraz z rodzicami w domu)
IV. Spodziewane efekty:
Poprzez realizację innowacji podniesie się poziom kompetencji językowych i czytelniczych dzieci. Innowacja rozbudzi w dzieciach chęć sięgania po literaturę codziennie. Innowacja będzie wspierała rozwijanie dziecięcej wyobraźni oraz kreatywności, będzie służyć oswajaniu strachów i lęków, a co za tym idzie wzmocni odwagę dzieci, pewność siebie i wiarę w swoje możliwości. Uwrażliwi dzieci na potrzebę niesienia pomocy innym oraz bycia tolerancyjnym i życzliwym wobec ludzi. Wreszcie podniesie poziom kultury osobistej. Innowacja wpłynie na podniesienie jakości pracy przedszkola oraz poszerzenie działań dydaktycznych i wychowawczych.