REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO


PN.
„MÓJ WYMARZONY EKOPOJAZD”

Konkurs ma skłonić uczestników do spojrzenia na alternatywne źródła paliw
energetycznych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

  1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Gmina Kurów, Gminny Ośrodek Kultury.

  1. CEL KONKURSU:

ukazanie aspektów zrównoważonego transportu,

rozwój kreatywności i wyobraźni uczestników konkursu.

  1. UCZESTNICY:

Uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkola.

  1. TEMATYKA PRACY PLASTYCZNEJ:

Należy wykonać pracę plastyczną ukazującą wymarzony eko pojazd napędzany innym paliwem niż paliwa produkujące emisję CO2.

  1. FORMAT PRAC:

Prace należy wykonać na bloku technicznym w formacie A3 lub A4.

  1. TECHNIKA WYKONANIA:

Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna.

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

Do 2 października 2020 r., u wychowawców klas.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

prace należy wykonać samodzielnie;

uczestnik może zgłosić jedną pracę;

– na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zawierającą:
imię i nazwisko uczestnika, przynależność do szkoły i klas, imię
i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana;

– przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu;

– uczestnik konkursu i jego opiekun wyraża zgodę na publikację prac
w Internecie.

  1. KRYTERIA OCENY:

walory artystyczne;

ciekawa interpretacja proponowanej tematyki;

staranność wykonania;

estetyka.

  1. NAGRODY:

powołane przez organizatorów Jury wyłoni spośród nadesłanych prac
I,
II oraz III miejsce przyznając nagrody;

organizatorzy przewidują wyróżnienia;

dla pozostałych uczestników przewiduje się pamiątkowe dyplomy.