Gminne Przedszkole w Kurowie


im. Czesława Janczarskiego, ul. Piramowicza 1, 24-170 Kurów, tel./fax. 818811041

Get Adobe Flash player

RODO

Przedszkole w Ruchu

Licznik odwiedzin

885912
DzisiajDzisiaj420
WczorajWczoraj767
W tym tygodniuW tym tygodniu2594
W tym miesiącuW tym miesiącu20216
WszystkieWszystkie885912

Gościmy

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Rodzice mają prawo :

czytajaca

 • Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy nauczyciela w danej grupie.
 • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.
 • Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz wicedyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola.
 • Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu poprzez swoje przedstawicielstwa tj. Radę Rodziców.
 • Decydować o liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych .
 • Znać jadłospis na dany dzień.
 • Proponowania rodzaju zajęć dodatkowych.

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy :

 • Przestrzeganie Statutu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kurowie;
 • Wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory;
 • Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
 • Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo
 • Przestrzeganie godzin pracy przedszkola;
 • Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
 • Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 • Przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola;
 • Wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
 • Uczestniczenie w zebraniach rodziców;
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem bądź wicedyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku.

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka w tym:

 • Prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.dziewczynka
 • Poszanowania wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 • Wyrażania swoich uczuć i myśli.
 • Umożliwienie zdobywania nauki przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych możliwości.
 • Opieki i ochrony.

Dziecko w przedszkolu mazagwarantowane prawo do:

 • Poszanowania własnej godności i prawo do nietykalności;
 • Posiadania własnego zdania i możliwości wyrażania go;
 • Proszenia o to czego chce, ale nie wymagania tego;
 • Popełniania błędów i możliwości naprawiania ich;
 • Akceptacji takim, jakim ono jest;
 • Przebywania w warunkach sprzyjających jego rozwojowi;
 • Indywidualnego tempaprocesu rozwojowego;
 • Przebywania w warunkach zabezpieczających bezpieczeństwo, ochronęzdrowia oraz zdrowe jedzenie;
 • Korzystania z dóbr kulturalnych;
 • Poszanowania własności;
 • Znajomości swoich praw i korzystania z nich;
 • Ciszy, spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
 • Korzystania z kontaktów interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi;
 • Kształtowania prawidłowych kontaktów społecznych;
 • Bawienia się i wybierania towarzyszy zabaw;
 • Przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić;
 • Pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego;
 • Zdobywania wiedzy i umiejętności, badania i eksperymentowania;
 • Podejmowania decyzji (ograniczonego względami bezpieczeństwa) i ponoszenia ich konsekwencji.
 • Uczestniczenia we wszystkich formach aktywności;
 • Snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje;
 • Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione;
 • Regulowania własnych potrzeb;
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej;


Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

Przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką, aw szczególności:

 • Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli.
 • Sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. związane ze zdrowiem dzieci.
 • Dbać o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu.
 • Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa.
 • Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi ,,Kodeks właściwego postępowania” musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie egzekwować go. mis

Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

FORMY NAGRADZANIA ZACHOWAŃ RESPEKTUJĄCYCHUSTALONE NORMY I ZASADY ZACHOWANIA.

 • pochwała wobec grupy,
 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed rodzicami,
 • atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dzieci,
 • darzenie dziecko szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności,
 • drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania (odznaka, order),

NAGRADZAMY ZA:

 • stosowanie ustalonych umów i zasad,
 • wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania,
 • wypełnienie podjętych obowiązków,
 • bezinteresowną pomoc innym,
 • stosowanie zasad ochrony przyrody,
 • aktywny udział w pracach grupy.

Po ustaleniu norm postępowania powinniśmy także ustalić konsekwencje za brak podporządkowania się im.

FORMY KARANIA ZA NIESTOSOWANIE SIĘ DO USTALONYCH WSPÓLNIE ZASAD

 • kara naturalna jako bezpośrednie następstwo winy (w sytuacjach nie zagrażających zdrowiu dziecka),
 • zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
 • upomnienie słowne (przypomnienie obowiązujących zasad),
 • rozmowa – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji),
 • wyrażanie przez nauczyciela smutku i rozczarowania z powodu zachowania dziecka,
 • odsunięcie na krótki czas od zabawy,
 • poinformowanie rodziców o przewinieniu.

KARY STOSUJEMY ZA:

 • nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,
 • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,
 • zachowania agresywne,
 • niszczenie wytworów pracy innych, ich własności,
 • celowe nie wywiązanie się z podjętych obowiązków.
Copyright © 2021 Przedszkole w Kurowie  Rights Reserved.