Gminne Przedszkole w Kurowie


im. Czesława Janczarskiego, ul. Piramowicza 1, 24-170 Kurów, tel./fax. 818811041

Get Adobe Flash player

RODO

Przedszkole w Ruchu

Licznik odwiedzin

387362
DzisiajDzisiaj38
WczorajWczoraj455
W tym tygodniuW tym tygodniu2272
W tym miesiącuW tym miesiącu8708
WszystkieWszystkie387362

Gościmy

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2018/2019

Rady Rodziców z dnia 17 września 2018r.

przy Gminnym Przedszkolu w Kurowie

Regulamin Rady Rodziców

Gminnego Przedszkola w Kurowie

I Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców wychowanków.
 2. Rada działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty, Statutu Przedszkola i niniejszego Regulaminu Rady Rodziców.

§ 2

 1. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest Rad oddziałów w przedszkolu
 2. Kadencja Rady trwa rok szkolny.
 3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady Rodziców ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
 4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3

Rada Rodziców może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco – doradczy.

II Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad

§ 4

 1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu.
 2. Rodzice dzieci z danej grupy, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę oddziału.
 3. Rada oddziału powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady oddziału decydują rodzice danej grupy.
 4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danej grupy. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5

 1. Wybory Rady oddziału przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania.
 2. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady oddziału.

§ 6

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§ 7

Członkowie z poszczególnych Rad oddziału wchodzą w skład Rady Rodziców.

§ 8

Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.

III Prezydium Rady Rodziców

§ 9

1. Rada Rodziców wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Rodziców.

2. W skład Prezydium wchodzą:

 • przewodniczący Rady Rodziców,
 • zastępca przewodniczącego,
 • sekretarz,
 • skarbnik
 • 2 osoby do Komisji Rewizyjnej

3. Pozostałe osoby wchodzącą w skład Rady Rodziców przedszkola i są jej członkami.

§ 10

Organizacja pracy i zadania poszczególnych ogniw Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców:

 1. Kieruje całokształtem prac Rady Rodziców,
  1. Opracowuje projekt planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola,
 2. Zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców nie rzadziej niż 3 razy w roku szkolnym,
 3. Kieruje działalnością finansową Rady Rodziców,
 4. Przekazuje dyrektorowi przedszkola opinie i postulaty Rady Rodziców,

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców:

 1. Wspieranie przewodniczącego we wszystkich obowiązkach wynikających z regulaminu rady rodziców.

Sekretarz Rady Rodziców:

 1. Odpowiada za organizacyjne przygotowanie zebrania,
 2. Sporządza protokoły z posiedzeń Rady,
 3. Opracowuje harmonogram prac i spotkań,
 4. Prowadzi korespondencję i dokumentację oraz czuwa nad prawidłowym jej przechowywaniem,

Skarbnik Rady Rodziców:

 1. Zajmuje się zbieraniem składek,
  1. Czuwa nad rytmiczną realizację planu finansowego i prawidłowym oraz  celowym gospodarowaniem funduszy Rady Rodziców, 
  2. Sprawdza na bieżąco dokumenty finansowe Rady Rodziców oraz zatwierdza wypłaty funduszy,

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

 1. Nadzoruje prace Rady rodziców, w tym działalność finansową
 2. Przedstawia rodzicom roczne sprawozdanie z działalności finansowej  Rady Rodziców.

§ 11

 1. Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezgntuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
  1. 4.Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.
  2. 5.Komisja Rewizyjna czuwa nad prawidłowym wykorzystaniem środków funduszu Rady Rodziców.

IV Kompetencje Rady Rodziców

§ 12

Kompetencje stanowiące:

 1. Uchwalenie regulaminu swojej działalności.

Kompetencje opiniodawcze:

 1. Delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora
 2. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Przedszkola i organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
 3. Uzgodnienie czasu pracy przedszkola ustalonego przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
 4. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
 5. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola.
 6. Opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub w placówce.
 7. Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
 8. Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia jego oceny.
 9. Wybór przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
 10. Wnioskowanie o ustalenie przerwy w funkcjonowaniu przedszkola.
 11. Wnioskowanie o nadanie imienia placówce

V Posiedzenia Rady

§ 13

 1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu.
 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.

§ 14

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady Rodziców jest obowiązkiem przewodniczącego.
 2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
 3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 15

 1. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.
 2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

VI Podejmowanie uchwał

§ 16

 1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 17

Uchwały Rady Rodziców numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 18

Opinie Rady Rodziców wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VII Prawa i obowiązki członków Rady

§ 19

 1. Członkowie Rady Rodziców mają prawo do:
  1. dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu wychowawczo – dydaktyczno –opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych,
  2. wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola,
  3. głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
 2. Członkowie Rady mają obowiązek:
  1. aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady
  2. nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola

VIII Fundusze Rady

§ 20

W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§ 21

 1. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada Rodziców w preliminarzu budżetowym.
 2. Rada Rodziców upoważnia Dyrektora Przedszkola do dysponowania tzw. „pogotowiem kasowym”.
 3. Wysokość kwoty, jaką może w razie potrzeby dysponować Dyrektor ustalana jest na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym.

§ 22

Pisemne wnioski o dodatkowe środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

 1. Dyrektor Przedszkola
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Oddziału

§ 23

 1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
  1. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada Rodziców poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

IX Postanowienia końcowe

§ 24

 1. Dokumentacja z pracy rady rodziców przedszkola przechowywana jest w gabinecie dyrektora przedszkola
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 wrześniem 2018r.

Przewodniczący Rady Rodziców

Copyright © 2019 Przedszkole w Kurowie  Rights Reserved.