Gminne Przedszkole w Kurowie


im. Czesława Janczarskiego, ul. Piramowicza 1, 24-170 Kurów, tel./fax. 818811041

Get Adobe Flash player

RODO

Przedszkole w Ruchu

Licznik odwiedzin

464089
DzisiajDzisiaj321
WczorajWczoraj788
W tym tygodniuW tym tygodniu4849
W tym miesiącuW tym miesiącu10862
WszystkieWszystkie464089

Gościmy

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Gminnego Przedszkola

im. Cz. Janczarskiego w Kurowie

rok szkolny 2016/2017

Cel ewaluacji: Zgromadzenie wiedzy na temat efektów edukacji matematycznej prowadzonej w przedszkolu.

Przedmiot ewaluacji: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej- Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań.

Spis treści:

   I     Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej

 • Cele ewaluacji wewnętrznej
 • Zakres badania
 • Pytania kluczowe
 • Kryteria ewaluacji

II Informacje dotyczące organizacji ewaluacji

 1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją
 2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystywanych przy ewaluacji
 3. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych
 4. Próba badawcza

III Prezentacja wyników ewaluacji

 1. Opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli
 2. Analiza arkusza planów miesięcznych i dzienników w kontekście realizowanych treści matematycznych
 3. Analiza arkusza kompetencji dzieci kończących przedszkole w zakresie znajomości i rozumienia pojęć matematycznych.

IV Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy

 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe
 2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron
 3. Rekomendacje (zalecenia), które należy uwzględnić w planowaniu działań, oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola

AD I     Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej

 • Cele ewaluacji wewnętrznej

Zgromadzenie wiedzy na temat efektów edukacji matematycznej prowadzonej w przedszkolu.

 • Zakres badania
 1. Czy zakres realizowanych treści matematycznych wynika z przyjętego programu wychowania przedszkolnego?
 2. Jak często i z jaką systematycznością podejmowane są przez nauczycieli zajęcia w zakresie kształcenia pojęć matematycznych u dzieci?
 3. W jaki sposób (środki, metody i formy) nauczyciele kształtują u dzieci pojęcia matematyczne?
 4. Jaki jest poziom kompetencji matematycznych dzieci kończących przedszkole?

Pytania kluczowe

 1. Czy zakres realizowanych treści matematycznych wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego zaspokaja potrzeby rozwojowe i intelektualne dzieci?
 2. Jak często i z jaką systematycznością podejmowane są przez nauczyciela zajęcia w zakresie pojęć matematycznych u dzieci?
 3. W jaki sposób nauczyciele kształtują pojęcia matematyczne?
 4. 4.Jaki jest poziom kompetencji matematycznych u dzieci kończących przedszkole?

Kryteria ewaluacji

 • Zakres realizowanych treści matematycznych wynikających zaspokaja potrzeby rozwojowe i intelektualne dzieci.
 • Nauczyciele systematycznie i z dużą częstotliwością realizują zajęcia w zakresie pojęć matematycznych u dzieci
 • Nauczyciele kształtują pojęcia matematyczne u dzieci podczas planowanych zajęć dydaktycznych z całą grupą (w rankach, popołudniach oraz podczas pracy indywidualnej z dziećmi)

Nauczyciele wykorzystują różnorodne metody, formy i ciekawe środki dydaktyczne

AD II Informacje dotyczące organizacji ewaluacji

1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją

Osoby: nauczyciele, dzieci

Dokumenty: dzienniki zajęć, plany miesięczne, karty pracy

Arkusz do analizy planów miesięcznych i dzienników w kontekście realizowanych treści matematycznych

Arkusz do analizy kompetencji dzieci kończących przedszkole w zakresie znajomości i rozumienia pojęć matematycznych

Ankieta dla nauczycieli

Karty pracy dzieci

2) Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystywanych przy ewaluacji

Metody badawcze:

 • Analiza dokumentów nauczycieli (miesięczne plany pracy, dokumentacja obserwacji pedagogicznych)
 • Badania ankietowe nauczycieli
 • Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli
 • Analiza kompetencji dzieci

Narzędzia badawcze:

 • Arkusz do analizy planów miesięcznych i dzienników w kontekście realizowanych treści matematycznych
 • Arkusz do analizy kompetencji dzieci kończących przedszkole w zakresie znajomości i rozumienia pojęć matematycznych
 • Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

3. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych

 • wrzesień 2016r- określenie przedmiotu kryteriów, pytań kluczowych i celu ewaluacji
 • luty-marzec przygotowanie narzędzi do ewaluacji
 • kwiecień-realizacja zadań wynikających z ewaluacji
 • do końca maja analiza informacji -ustalenie wyników i wniosków
 • do 5.06 .2017r przekazanie arkuszy z analiz dokumentacji wyników i wniosków Dyrektorowi.
 • 15.06.2017r -ustalenie wyników i wniosków z ewaluacji
 • do końca czerwca 2017r przekazanie raportu z ewaluacji

4. Próba badawcza

 • Kwestionariusz ankiety zostanie skierowany do całej rady pedagogicznej
 • Arkusz do analizy planów miesięcznych i dzienników do wszystkich wychowawców grup

Arkusz do analizy kompetencji dzieci kończących przedszkole w zakresie znajomości i rozumienia pojęć matematycznych (dla dzieci 6-letnich)

 III Prezentacja wyników ewaluacji

1) Opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli

Celem ankiety było uzyskanie danych służących dokonaniu ewaluacji pracy przedszkola w zakresie edukacji matematycznej. Ankieta była anonimowa, wypełniło ją 12 nauczycielek. Wyniki prezentują się następująco:
1. Czy przeprowadza Pani zajęcia matematyczne w grupie?

a) Tak - odpowiedziało 12 nauczycieli

b) Nie – 0 odpowiedzi

2. Z których programów korzysta pani przy realizacji treści matematycznych?

a) Program „ Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej , W. Żaby – Żabińskiej - odpowiedziało12 nauczycieli

b) inne (jakie?) - brak odpowiedzi

3. Jakie metody stosuję pani podczas realizacji pojęć matematycznych ?
- podające, problemowe, praktyczne, samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do rozwiązania, metody słowne, oglądowe (pokaz, obserwacja), ekspresyjne, aktywizujące, dziecięca matematyka Gruszczyk – Kolczyńskiej, zabawy ruchowe z liczeniem, karty pracy, gry dydaktyczne.

4. Jakie formy pracy z dziećmi pani stosuje?

- zbiorowa, grupowa, indywidualna

5. Czy podczas realizacji pojęć matematycznych korzysta Pani ze środków dydaktycznych ?

a) Tak - odpowiedziało 12 nauczycieli

b) Nie – 0 odpowiedzi

Jeżeli TAK to w jakim celu?
W celu lepszego zrozumienia tematu, przyswojenia pojęć, zdobywania doświadczeń, uatrakcyjnienia zajęć, utrwalenia poznanych treści.

6. Czy wyposażenie sali pomaga Pani w realizacji zadań podczas zajęć

matematycznych?

a) Tak – odpowiedziało 12 nauczycieli

b) Nie - 0 odpowiedzi

7. Z jakich środków dydaktycznych korzysta Pani realizując pojęcia matematyczne ?

- liczmany, piłki, kostki, cyfry, figury geometryczne, karty pracy, materiał przyrodniczy, wagi, miarki, tablice demonstracyjne, domino, patyczki, kredki, termometr, układanki, gry dydaktyczne, pomoce samodzielnie wykonane.

8. Czy podczas zajęć matematycznych stosuje Pani zadania o różnym stopniu trudności?

a) Tak - odpowiedziało 11 nauczycieli

b) Nie - 0 odpowiedzi

c) Czasami – odpowiedział 1 nauczyciel

9. W jaki sposób zbiera Pani informację na temat wiedzy dziecka w zakresie matematyki?

a) karty pracy – 12 odpowiedzi              b) obserwacje – 12 odpowiedzi

c) podczas zabawy – 10 odpowiedzi      

d) inny sposób : rozmowy z rodzicami, zajęcia dydaktyczne, praca indywidualna z

dzieckiem, zabawy organizowane w zespołach.

10. Czy w grupie znajdują się dzieci z problemami z zakresu edukacji matematycznej?

a) Tak - odpowiedziało 11 nauczycieli

b) Nie- odpowiedział 1 nauczyciel

11. Kiedy prowadzi pani zajęcia indywidualne z dzieckiem?

a) w ranku - odpowiedziało 8 nauczycieli

b) po południu - odpowiedziało 6 nauczycieli

12. W jaki sposób pracuje Pani z dzieckiem z problemami?

- obniżany jest poziom trudności zadań – 4 odpowiedzi

- dostosowanie zadań do możliwości dziecka - 12 odpowiedzi

- stawianie zadań o różnym stopniu trudności – 6 odpowiedzi

- pochwała – 12 odpowiedzi

13. Czy podczas zajęć utrwala Pani wcześniej poznane treści matematyczne?

a) Tak - odpowiedziało 12 nauczycieli

b) Nie - 0 odpowiedzi

Jeśli tak, to w jaki sposób?

- zabawy, wyliczanki, wierszyki, gry matematyczne, gry planszowe, karty pracy.

14. Jakie treści z zakresu matematyki zostały przez Panią zrealizowane?

- dodawanie i odejmowanie elementów – 12 odpowiedzi

- ustalanie równoliczności zbiorów - 12odpowiedzi

- posługiwanie się liczebnikami porządkowymi - 12odpowiedzi

- rozróżnianie stron lewej i prawej – 12 odpowiedzi

- ustalanie położenia obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów - 12odpowiedzi

- pomiar długości - 12odpowiedzi

- nazwy pór roku, dni tygodnia, miesięcy – 12odpowiedzi.

ANALIZA:
Z zebranego w toku badań materiału i dokonanej analizy wynika, że wszyscy nauczyciele prowadzą zajęcia matematyczne korzystając z Programu „ Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej , W. Żaby – Żabińskiej. Stosują różnorodne metody nauczania, takie jak: podające, problemowe,

praktyczne, samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do rozwiązania, metody słowne, oglądowe (pokaz, obserwacja), ekspresyjne, aktywizujące, dziecięca matematyka Gruszczyk – Kolczyńskiej, zabawy ruchowe z liczeniem, karty pracy, gry dydaktyczne. Zróżnicowane są formy zajęć: zbiorowa, grupowa, indywidualna. Wszyscy nauczyciele korzystają z wielu środków dydaktycznych, stosują m.in. liczmany, piłki, kostki, cyfry, figury geometryczne, karty pracy, materiał przyrodniczy, wagi, miarki, tablice demonstracyjne, domino, patyczki, kredki, termometr, układanki, gry dydaktyczne, pomoce samodzielnie wykonane. Trafność doboru środków dydaktycznych wpływa na lepsze zrozumienie tematu, przyswojenie pojęć, zdobywanie doświadczeń, uatrakcyjnienie zajęć, utrwalenie poznanych treści. Nauczycielki zbierają informację na temat wiedzy dziecka w zakresie matematyki na podstawie kart pracy, obserwacji, podczas zabaw, zajęć dydaktycznych, pracy indywidualnej z dzieckiem, zabaw organizowanych w zespołach, rozmów z rodzicami. W większości dzieci nie mają problemów z przyswajaniem pojęć matematycznych, niemniej jednak w niektórych przypadkach nauczycielki prowadzą zajęcia w ranku lub po południu z dziećmi, które wymagają pracy indywidualnej. Obniżany jest poziom trudności zadań, dostosowywane są zadania do możliwości dziecka, dzieci są motywowane np. pochwałą. Podczas zajęć dydaktycznych wcześniej poznane treści utrwalane są w różny sposób, np. poprzez zabawy, wyliczanki, wierszyki, gry matematyczne, gry planszowe, karty pracy. Nauczycielki w toku pracy dydaktycznej realizowały następujące treści z zakresu edukacji matematycznej: dodawanie i odejmowanie elementów; ustalanie równoliczności zbiorów; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi; rozróżnianie stron lewej i prawej; ustalanie położenia obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; pomiar długości; nazwy pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

WNIOSKI:

 1. Badani nauczyciele realizują Podstawę Programową w kierunku nabywania wiadomości i umiejętności matematycznych.
 2. Stosują różnorodne metody, formy i środki dydaktyczne
 3. Utrwalają poznane treści.
 4. Monitorują osiągnięcia dzieci.

2) Wnioski z analizy arkusza planów miesięcznych i dzienników w kontekście realizowanych treści matematycznych.

Po przeanalizowaniu wszystkich planów miesięcznych i dzienników , można stwierdzić że wszystkie nauczycielki realizują treści z podstawy programowej z zakresu wspomagania rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

Najczęściej realizowane jest :

- liczenie obiektów i odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego

- rozróżnianie przedmiotów, obiektów, kolorów, figur geometrycznych i porównywanie ich wielkości.

W oddziałach dzieci 6 letnich realizowane są treści matematyczne z zakresu znajomości cyfr od 0 do 9 i tworzenia z nich liczb od 1 do 10 i więcej.
3) Analiza kompetencji dzieci kończących przedszkole w zakresie znajomości i rozumienia pojęć matematycznych.

W miesiącu maju 2017 r. przeprowadzone było badanie kompetencji dzieci kończących przedszkole w zakresie znajomości i rozumienia pojęć matematycznych.

W badaniu brało udział 30 losowo wybranych dzieci 6 - letnich z oddziałów VII, VIII i IX.

Podczas badania wszystkie dzieci miały jednakowe warunki do wykonywania przedstawionych im zadań.

Po przeanalizowaniu arkuszy oddziałów VII , VIII i IX - można stwierdzić, że:

Dzieci wykazują wysoki poziom kompetencji matematycznych

- wszystkie losowo wybrane dzieci wyznaczają wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych zbiorach zastępczych.

- wszystkie potrafią ustalić równoliczność dwóch zbiorów a także posługują się liczebnikami porządkowymi.

- dzieci wiedzą na czym polega pomiar długości i znają proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą.

- wszystkie dzieci znają pory roku i dni tygodnia.

Problemem dla dzieci jest znajomość nazw miesięcy.

- 5 dzieci na 30 badanych słabo radzi sobie z tą umiejętnością

- 1 z badanych dzieci słabo radzi sobie ze znajomością stałego następstwa dni i nocy

- 4 dzieci radzi sobie słabo z rozróżnianiem strony lewej od prawej, określaniem kierunków i ustaleniem położenia obiektów w stosunku do własnej osoby a także w odniesieniu do innych obiektów. Dzieci te potrzebują wsparcia w zakresie rozwoju tych umiejętności.

Nie ma dziecka, które nie radziło by sobie z jakimkolwiek obszarem edukacji matematycznej.

IV Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe

Organizując proces uczenia się matematyki, nauczycielki przestrzegają prawidłowości rozwojowych dziecka, korzystnie dopasowują powyższe procesy do rzeczywistych

potrzeb i możliwości dziecka. Edukacja matematyczna jest dostosowana do możliwości umysłowych dzieci.

 1. 1.Czy zakres realizowanych treści matematycznych wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego zaspakaja potrzeby rozwojowe i intelektualne dzieci?

Treści zawarte w programie ,,Nasze Przedszkole'' M. Kwaśniewskiej, W. Żaby – Żabińskiej zaspakajają potrzeby rozwojowe i intelektualne dzieci. W większości dzieci nie mają problemów z przyswajaniem pojęć matematycznych, niemniej jednak w niektórych przypadkach nauczycielki prowadzą zajęcia w ranku, po południu z dziećmi, które wymagają pracy indywidualnej. Obniżony jest poziom trudności zadań, dostosowywane są zdania do możliwości dziecka, dzieci są motywowane np. : pochwałą.

Podczas zajęć dydaktycznych wcześniej poznane treści utrwalone są w różny sposób np.: poprzez zabawę, wyliczanki, wierszyki, gry planszowe, karty pracy.

2. Jak często i z jaką systematycznością podejmowane są przez nauczycielki zajęcia z zakresie pojęć matematycznych u dzieci?

Po przeanalizowaniu planów miesięcznych i dzienników zajęć można stwierdzić że nauczycielki systematycznie w każdym tygodniu realizują treści w zakresie pojęć matematycznych, wprowadzając nowe treści w zajęciach dydaktycznych i utrwalając je w ranku i po południu.

Elementy treści matematycznych wplatane są w codzienne zabawy. Zajęcia oparte na bezpośrednim działaniu dziecka z jednoczesnym wielozmysłowym poznawaniem np.: orientowania się w przestrzeni, zauważania przemijalności czasu, rozpoznawania kształtu, figur geometrycznych, nabywania umiejętności liczenia, poznawania właściwości jakościowych i ilościowych zbiorów, jak również dodawania i odejmowania.

3. W jaki sposób nauczyciele kształtują pojęcia matematyczne?

W swojej codziennej pracy nauczycielki stosują różne metody np.: ,, Dziecięcą matematykę'', E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody aktywizujące, gry i zabawy matematyczne. Nauczycielki organizując zajęcia stosują różne formy pracy dostosowane do możliwości dzieci. Wykorzystują dostępne środki dydaktyczne – jak również tworzą samodzielnie wykonane pomoce.

4. Jaki jest poziom kompetencji matematycznych u dzieci kończących przedszkole?

Na podstawie wyników można stwierdzić, że dzieci 6 letnie wykazują wysoki poziom w zakresie edukacji matematycznej. Wysoki poziom edukacji w zakresie wiedzy i umiejętności matematycznych jest wynikiem dobrej pracy zespołowej nauczycieli.

2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.

Mocne strony:

 • Przedszkole właściwie zaspakaja potrzeby rozwojowe i intelektualne dzieci w zakresie edukacji matematycznej.
 • Nauczycielki regularnie i systematycznie realizują zajęcia w zakresie pojęć matematycznych.
 • Poprzez właściwe dobrane metody i formy pracy nauczycielki kształtują pojęcia matematyczne.
 • Dzieci kończące edukację przedszkolną wykazują wysoki poziom edukacji matematycznych.

Słabe strony:

Brak kącików matematycznych nie daje dzieciom możliwości podejmowania samodzielnych działań i doświadczeń wpływających na rozwój w tym zakresie.

3. Rekomendacje (zalecenia)

 • Aby utrzymywać wysoki poziom w zakresie nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności wskazane jest dalsze kontynuowanie działań podejmowanych przez nauczycieli obecnie.
 • W dalszym ciągu wzbogacać sale w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne:

( układanki, puzzle, zabawki itp.)

 • Podnosić umiejętności nauczycielek poprzez wyszukiwanie ciekawych i nowoczesnych form doskonalenia z zakresu matematyki.
 • Do uczestniczenia w realizacji zagadnień matematycznych zachęcać rodziców poprzez przedstawienie propozycji zabaw z dzieckiem w domu, kart pracy itp. – omówienie zagadnień matematycznych na zebraniu z rodzicami.

Raport napisany w formacie opisowym, przedstawiony i omówiony podczas Rady Pedagogicznej.

Zespół ewaluacyjny:

Ewa Głębicka – Wójcik - Przewodnicząca

                             Aneta Szeleźniak

                             Monika Kozak

                            Joanna Staszak

Copyright © 2019 Przedszkole w Kurowie  Rights Reserved.