Prawa i obowiązki dzieci

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka w tym:

 • Prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.dziewczynka
 • Poszanowania wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 • Wyrażania swoich uczuć i myśli.
 • Umożliwienie zdobywania nauki przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych możliwości.
 • Opieki i ochrony.

Dziecko w przedszkolu mazagwarantowane prawo do:

 • Poszanowania własnej godności i prawo do nietykalności;
 • Posiadania własnego zdania i możliwości wyrażania go;
 • Proszenia o to czego chce, ale nie wymagania tego;
 • Popełniania błędów i możliwości naprawiania ich;
 • Akceptacji takim, jakim ono jest;
 • Przebywania w warunkach sprzyjających jego rozwojowi;
 • Indywidualnego tempaprocesu rozwojowego;
 • Przebywania w warunkach zabezpieczających bezpieczeństwo, ochronęzdrowia oraz zdrowe jedzenie;
 • Korzystania z dóbr kulturalnych;
 • Poszanowania własności;
 • Znajomości swoich praw i korzystania z nich;
 • Ciszy, spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
 • Korzystania z kontaktów interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi;
 • Kształtowania prawidłowych kontaktów społecznych;
 • Bawienia się i wybierania towarzyszy zabaw;
 • Przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić;
 • Pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego;
 • Zdobywania wiedzy i umiejętności, badania i eksperymentowania;
 • Podejmowania decyzji (ograniczonego względami bezpieczeństwa) i ponoszenia ich konsekwencji.
 • Uczestniczenia we wszystkich formach aktywności;
 • Snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje;
 • Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione;
 • Regulowania własnych potrzeb;
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej;


Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

Przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką, aw szczególności:

 • Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli.
 • Sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. związane ze zdrowiem dzieci.
 • Dbać o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu.
 • Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa.
 • Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.