Prawa i obowiązki Rodziców

Rodzice mają prawo :

czytajaca

 • Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy nauczyciela w danej grupie.
 • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.
 • Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz wicedyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola.
 • Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu poprzez swoje przedstawicielstwa tj. Radę Rodziców.
 • Decydować o liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych .
 • Znać jadłospis na dany dzień.
 • Proponowania rodzaju zajęć dodatkowych.

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy :

 • Przestrzeganie Statutu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kurowie;
 • Wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory;
 • Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
 • Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo
 • Przestrzeganie godzin pracy przedszkola;
 • Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
 • Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 • Przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola;
 • Wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
 • Uczestniczenie w zebraniach rodziców;
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem bądź wicedyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku.