System nagród i kar

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi ,,Kodeks właściwego postępowania” musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie egzekwować go. mis

Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

FORMY NAGRADZANIA ZACHOWAŃ RESPEKTUJĄCYCHUSTALONE NORMY I ZASADY ZACHOWANIA.

 • pochwała wobec grupy,
 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed rodzicami,
 • atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dzieci,
 • darzenie dziecko szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności,
 • drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania (odznaka, order),

NAGRADZAMY ZA:

 • stosowanie ustalonych umów i zasad,
 • wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania,
 • wypełnienie podjętych obowiązków,
 • bezinteresowną pomoc innym,
 • stosowanie zasad ochrony przyrody,
 • aktywny udział w pracach grupy.

Po ustaleniu norm postępowania powinniśmy także ustalić konsekwencje za brak podporządkowania się im.

FORMY KARANIA ZA NIESTOSOWANIE SIĘ DO USTALONYCH WSPÓLNIE ZASAD

 • kara naturalna jako bezpośrednie następstwo winy (w sytuacjach nie zagrażających zdrowiu dziecka),
 • zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
 • upomnienie słowne (przypomnienie obowiązujących zasad),
 • rozmowa – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji),
 • wyrażanie przez nauczyciela smutku i rozczarowania z powodu zachowania dziecka,
 • odsunięcie na krótki czas od zabawy,
 • poinformowanie rodziców o przewinieniu.

KARY STOSUJEMY ZA:

 • nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,
 • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,
 • zachowania agresywne,
 • niszczenie wytworów pracy innych, ich własności,
 • celowe nie wywiązanie się z podjętych obowiązków.