Model 6 - latka

 

dziewczynka i misROZWÓJ SPOLECZNO -EMOCJONALNY
 • zna swoje imię nazwisko,
 • zna adres zamieszkania,
 • potrafi współdziałać z dziećmi w zabawie,
 • potrafi nawiązywać bliskie kontakty z dziećmi,
 • właściwie reaguje na sukces i porażkę,
 • umie określić swój stan emocjonalny,
 • potrafi panować nad negatywnymi emocjami,
 • przestrzega ustalonych w grupie zasad,
 • jest świadome swoich praw i obowiązków,
 • potrafi szanować własność swoją i innych,
 • jest samodzielne w czynnościach codziennych,
 • potrafi dbać o ład i porządek w najbliższym otoczeniu (dom -pokój, przedszkole -sala),
 • zna kolejność pór roku,
 • zna kolejność dni tygodnia.

ROZWÓJ RUCHOWY

 • rozumie konieczność czynnego uczestniczenia w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych,
 • rozumie konieczność przebywania na świeżym powietrzu bez względu na porę roku,
 • potrafi przestrzegać reguł gry.

ROZWÓJ POZNAWCZY

 • jest otwarte i spontaniczne na wszelkie nowości,
 • potrafi skupić uwagę w czasie zajęć dydaktycznych i zabaw dowolnych,
 • potrafi doprowadzić pracę do końca,
 • jest aktywne w czasie zajęć i zabaw,
 • umie zadawać pytania,
 • potrafi myśleć twórczo.

ROZWÓJ MANUALNY

 • potrafi prawidłowo posługiwać się : nożyczkami, ołówkiem, kredkami, widelcem, nożem,
 • umie łączyć wypunktowane elementy,
 • stosuje odpowiedni nacisk na narzędzie pisarskie (ołówek, kreda, pędzel).

DOJRZAŁOŚĆ DO CZYTANIA I PISANIA

 • umie dokonać analizy i syntezy wzrokowo -słuchowej (głoskowanie, podział na sylaby),
 • umie swobodnie i ze zrozumieniem wypowiadać się na określony temat,
 • potrafi ułożyć historyjkę obrazkową,
 • umie rozwiązywać zagadki i rebusy,
 • umie opowiedzieć ilustrację,
 • zna strony ciała, potrafi określić kierunki: w prawo -w lewo, góra -dół,
 • wie, że należy pisać i układać obrazki od strony lewej do prawej,
 • potrafi kreślić szlaczki i elementy litero -podobne.

DOJRZAŁOŚC DO MATEMATYKI

 • umie określić położenie przedmiotów w przestrzeni (nad, pod, w, obok, na, za),
 • potrafi zastosować następujące pojęcia: wielki, szeroki, gruby, wysoki,
 • zna i nazywa podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt),
 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.